הליך גישור בגירושין

המפגשים במסגרת הליך גישור בגירושין ייערכו במקום שהוא נייטראלי לחלוטין ויהווה חלק מתנאים של אווירה נעימה נינוחה. המפגשים יכללו את המגשר ואת הצדדים. כן, ניתן לצרף להליך את עוה"ד של הצדדים, או כל אדם אחר שברצונם של הצדדים לשתף, כל זאת לאחר תיאום מראש עם המגשר ועם הצד שמנגד.
1. הפנייה למרכז: כל צד יכול לפנות למרכז גישור. בשיחה מקדמית, ייבחן המקרה האם הוא מתאים לטיפול של הליך גישור בגירושין. המרכז יפנה לזוגות שאלון אשר מטרתו היא מסירת הפרטים הרלוונטיים שיסייעו לזירוזו של ההליך.
2. שלב פתיחה: ההצגה של הליך הגישור בגירושין לזוג. בשלב זה ייחתם הסכם בין בני הזוג לבין המגשר. ההסכם יכלול את דרכי התנהלות בהליך, התנהגות הולמת של שני הצדדים, שכר טרחה והנייטראליות של המגשר המלווה.
3. השמעת הסכסוך ע"י הצדדים: בני הזוג ישתפו בנסיבות שהביאו אותם להחלטה להתגרש.
4. זיהוי האינטרסים של הצדדים: תפקיד המגשר הוא לזהות את האינטרסים של הצדדים, לאחר שהם יציגו את עמדותיהם.
5. שלב של העלאת אופציות ואפשרויות לפתרון ע"י הצדדים: ההליך הדדי ומבוסס בעיקרו על שיתוף פעולה. המגשר יעלה את הנושאים הרלוונטיים היכולים לעורר מחלוקות בעתיד. כחלק מתפקיד המגשר, עומדת לו האפשרות לקיים את השיחות בנפרד עם מי מהצדדים ע"מ להבין באופן בהיר יותר את סלע המחלוקת, וכדי לבחון את התקדמות ענייניהם של הצדדים.
6. שלב של הערכת אופציות ובחירות האלטרנטיבות.
7. שלב של בחירת פתרון מוסכם וכתיבתו של הסכם גירושין: הליך גישור מסתיים בהכנת טיוטות הסכם ע"י המגשר, שמטרתה לעלות את ההסכמות אליהם הגיעו בני הזוג.
אישורו של ההסכם: לאחר שנחתם הסכם, יפעל המגשר לצורך אישורו בערכאות הרלוונטיות, ויבוצעו ההליכים שנדרשים לצורך קבלת הגט.