תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

הליך גישור גירושין

גישור גירושין

המטרה של גישור גירושין היא להתגרש בהסכמה ובצורה נעימה. פשוטו כמשמעו. הליך גישור מהווה שיח בין צדדים בנוכחות מגשר שמטרתו הבאת הצדדים לצורך הליך גירושין בהסכמה. המפגשים במסגרת הליך גישור גירושין ייערכו במקום שהוא ניטראלי לחלוטין ויהווה חלק מתנאים של אווירה נעימה נינוחה. המפגשים יכללו את המגשר ואת הצדדים.

כמו כן, במקרים מתאימים, ככל שהצדדים יחפצו בכך, כל צד יכול לצרף את בא כוחו המייצג אותו, ככל שהינו מיוצג. כך גם, בתיאום מראש עם המגשר ועם הצד שכנגד, ניתן לצרף גם גורמים נוספים. במקרים שבהם נדרשת מומחיות ספציפית, יכול המגשר להציע צירופו של מומחה להליך כגון אקטואר.

גישור גירושים הינו בעל יתרונות רבים ומשמעותיים גם לצדדים וגם לילדיהם הקטינים. בהליך של גישור גירושין יושבים הצדדים בשיח של הסכמות ומעלים כל פרט רלוונטי לחיי הנישואין והפרידה, לרבות התייחסות לנושא של קטינים ובכך הם יכולים להגיע להסכמות פרטניות אשר יעלו בקנה אחד עם טובת ילדיהם תוך מציאת פתרונות יצירתיים. דוגמא להסכם גישור גירושין (PDF)

 

הליך גישור גירושין

כל צד יכול להתחיל הליך גישור גירושין אך לשם כך נדרשת הסכמה ושיתוף פעולה של שני הצדדים. בתחילת הגישור, נפגשים הצדדים עם המגשר כאשר באותה הפגישה ייבחן המקרה והאם הוא מתאים לטיפול של הליך גישור בגירושין.

בשלב הפתיחה, כל צד יציג את עצמו ואף ייחתם הסכם גישור בין בני הזוג לבין המגשר. הסכם גישור יכלול את דרכי התנהלות לגבי הליך גישור גירושים, התנהגות הולמת, תום לב, שכר טרחה והניטראליות של המגשר המלווה.

במסגרת הליך גישור גירושין בני הזוג משתפים בפגישות את הנסיבות שהביאו להחלטה להתגרש, את עמדותיהם ויבוצע זיהוי האינטרסים של כל צד לאחר הצגת עמדותיהם. במסגרת הליך גישור גירושין יועלו אופציות ואפשרויות לפתרון הן על ידי המגשר ולעיתים אף על ידי הצדדים.

הליך גישור גירושים הינו הליך הדדי ומבוסס על שיתוף פעולה והסכמה. ללא שיתוף פעולה אין טעם בקיומו של הליך גישור. ככל שיש שיתוף פעולה של הצדדים, המגשר יעלה את כלל הנושאים הרלוונטיים לעניין הגירושין. כחלק מתפקידו של מגשר בהליך גישור גירושין, עומדת לו האפשרות לקיים את השיחות בנפרד עם כל צד על מנת להבין באופן בהיר יותר את סלע המחלוקת וכדי לבחון את התקדמות ענייניהם של הצדדים.

יש מקרים בהם אחד הצדדים פחות חושף את הנושאים בפגישה משותפת ואילו בפגישות פרטניות של הצדדים עם המגשר, עולים נושאים נוספים והדבר יכול לקדם את ההליך. צעד נוסף במסגרת הליך גישור גירושים הוא הערכת אופציות ובחירות האלטרנטיבות, כאשר בסופו של הליך גישור גירושין כשיש הסכמות כוללות וסופיות על כלל הנושאים המגשר עורך לצדדים הסכם גירושין.

חובת גישור לפני גירושין

חובת גישור לפני גירושין היא למעשה החוק החדש שחוקק בחודש יולי שנת 2016 הינו החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) התשע"ה- 2014 שתכליתו לחייב את הצדדים בהליך גישור לפני גירושין.

בהתאם לחוק, למעט מקרים חריגים, קיימת חובת גישור לפני גירושין, קרי חובה על צד המבקש לפתוח בהליכים משפטיים בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני להגיש בקשה ליישוב סכסוך. המדובר בשלב מקדמי טרם הגשת תביעות ובכך מתקיימת חובת גישור לפני גירושין.

לגבי טיב הליך חובת גישור לפני גירושין יש דעות לכאן ולכאן. למעשה מדובר בגישור חובה לפני גירושין ביחידת הסיוע שליד בית המשפט. מטרת חוק חובת גישור לפני גירושין היא לאפשר לצדדים להגיע להסכמות ללא ניהול הליכים משפטיים מורכבים. חוק הגישור מתמקד בפתרון הסכסוך ומטרתו לסייע לצדדים להסדיר את הסכסוך המשפחתי בדרך של הסכם גירושין בהסכמה.

טרם כניסת חוק הגישור לתוקף, כל צד יכל להגיש תביעות לבית משפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני ללא שום הכרח של חובת גישור לפני גירושין. טרם חקיקת החוק החדש היתה לכל צד אפשרות להגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני ולהגיש לבית המשפט לענייני משפחה תביעות רכוש, החזקת קטינים ומזונות והכל באופן מיידי. כיום, כאמור, המצב המשפטי שונה ובמצב דברים זה קיימת חובת גישור לפני גירושין.

 

גישור גירושין ברבנות

חוק חובת גישור חל גם במקרה של גישור גירושין ברבנות. בבית הדין הרבני לא ניתן לפתוח בתביעת גירושין ללא ההליך המקדים של גישור גירושין ברבנות. בהגשת בקשה מוסכמת של שני הצדדים להתגרש אין חובה לפנות להליך של גישור גירושים ברבנות.

יחד עם זאת, כאשר אין הסכמה בין צדדים לגירושין וכאשר צד אחד מעוניין לבדו להגיש תביעת גירושין, עליו לפנות תחילה בבקשה ליישוב סכסוך ולבצע גישור גירושין ברבנות. גם ברבנות, כמו בבית המשפט, המדובר בגישור שמתבצע ביחידת הסיוע וגם שם מתקיימים הליכים מקדמיים של גישור גירושין ברבנות וככל שההליך לא צולח, בחלוף תקופת מניין הימים, ניתן להגיש תובענה מתאימה.

 

גישור לפני גירושין

גישור לפני גירושין יכול לבוא לידי ביטוי הן בפנייה של מי מהצדדים בבקשה ליישוב סכסוך והן בפנייה עצמאית ומשותפת של הצדדים למגשר גירושין. חוק הגישור בענייני משפחה מחייב, למעט חריגים, את הצד המעוניין להגיש תביעה לפתוח בהליך גישור. יחד עם זאת, העניין לא חל על הליך גירושין שמתבצע מבעוד מועד בהסכמה.

כאשר יש שיתוף פעולה בין הצדדים הם יכולים, בעצמם, מבעוד מועד, וללא פנייה לבית המשפט, לפנות באופן עצמאי למגשר בכדי לנסות ולהסדיר את הנושאים הקשורים לגירושין.

במצב זה לא תבוצע פנייה לערכאה השיפוטית לשם פתיחת הליך של יישוב סכסוך וגישור לפני גירושין, אלא שני הצדדים, יחד, פונים במשותף למגשר פרטי בכדי לנסות ולהגיע להסכמות כוללות. ככל שייחתם ביניהם הסכם גישור גירושים, אזי הוא יובא לערכאה המשפטית במסגרת בקשה לאישור הסכם גירושין.

 

איך מכינים הסכם גירושין

הליך גישור גירושין מסתיים בהכנת הסכם גירושין. במסגרת הסכם גירושין עולות כלל הסכמות הצדדים. איך מכינים הסכם גירושין? מי מכין הסכם גישור גירושין? במסגרת הליך גישור גירושין המגשר עורך הסכם גירושין. במסגרת המפגשים של המגשר עם המגושרים עולות נקודות רבות אשר רלוונטיות לבני הזוג ולנושאים הקשורים לפרידה ולקטינים.

לדוגמא, נושא של גירושין וסידור גט כאשר מדובר בבני זוג נשואים שנישאו כדת משה וישראל. לדוגמא, כאשר יש ילדים, כל הנושאים הקשורים להחזקת קטינים, קבלת החלטות בעניינם, מקום מגוריהם, חינוכם, מזונות, מדור, השתתפויות וכל הוראה אחרת מכל מין וסוג הרלוונטית לילדים.

במקרים של ענייני רכוש, מגיעים הצדדים כחלק מגישור גירושין לכלל ההסכמות בכל הסוגיות הקשורות יחסי ממון – לרבות דירת מגורים, חשבונות בנק, רכבים, מיטלטלין, חברות, עסקים, נכסים וירטואליים, מוחשיים וכל עניין אחר. המגשר עורך את כלל הסכמות הצדדים על גבי הסכם גישור גירושים.

 

אישור הסכם גישור גירושין

אישור הסכם גישור גירושין בערכאה השיפוטית מהווה סיום סופי של הליך הגישור. בסוף מפגשי גישור חותמים הצדדים על הסכם גישור גירושין. חשוב לוודא שכל הנושאים הקשורים לצדדים ולילדיהם מוסדרים במסגרת הסכם גישור גירושין. חשוב לעבור על כל הפרקים וסעיפי ההסכם ולוודא שאין נושאים "שנשכחו" או שלא טופלו כראוי.

על מנת שהסכם גישור גירושין בין בני זוג נשואים יקבל תוקף מחייב עליו להיות מאושר בערכאה השיפוטית. הערכאה השיפוטית, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, לפי העניין, תזמן את הצדדים לדיון אישור הסכם גישור גירושין.

במהלך הדיון יבוצע בירור שבני הזוג חתמו על הסכם גירושין מרצון טוב וחופשי תוך כדי הבנת הוראותיו. ככל שבית המשפט יתרשם מתקינות הוראותיו של הסכם גישור גירושין, ומרצונם החופשי של הצדדים, יאושר ההסכם ויקבל תוקף של פסק דין. בכל מקרה, לצורך ביצוע הגירושין עצמם, יהיה על הצדדים להגיש הסכם גירושין לבית הדין הרבני למתן תוקף של פסק דין ולביצוע סידור הגט.

 

מקרי גישור

יש סוגים רבים של מקרי גישור וביניהם גישור עסקי, גישור משפחתי, גישור גירושים, גישור בין אחים, גישור בין חברות, גישור בין בני משפחה, גישור על הליכים משפטיים מתנהלים וגישור לפני הליכי גירושין.

כל מקרי גישור לנסיבותיו. אחד הדברים שחשוב לשים אליהם לב בנושא של מקרי גישור שונים, הוא שמומלץ לבחור מגשר מומחה בתחומו. כך לדוגמא, כאשר מדובר מקרי גישור של גירושין חשוב לבחור מגשר שהינו בקיא בעולם המשפטי של דיני משפחה ובקיא בתחום הגישור.

 

גישור משפחתי

גישור משפחתי הינו גירושין בין בני זוג בהליך גישור גירושין וגישור משפחתי יכול להיות במובן הרחב יותר – גישור של בני הזוג וצדדים נוספים שהם בני משפחה. פעמים רבות משתמשים במושג גישור משפחתי כאשר יש בעיות בתוך המשפחה הקשורות לסוגיות בין הורים לילדים ובעניינים אלו יש מקרים בהם מצטרפת מטפלת בעלת מומחית ספציפית, פסיכולוג ילדים ועוד. יש גם מקרים בהם מתקיים גישור בין סכסוכי אחים, מאבקי ירושה ועוד.

 

מגשר לענייני משפחה

מגשר לענייני משפחה מתמחה בהליכי גירושין. יש לו את הכלים והניסיון לגשר בין צדדים במסגרת הליכים מורכבים. מומלץ להיוועץ עם עורך דין מגשר לענייני משפחה שהינו בקיא בחוקים הרלוונטיים. עורך דין מגשר לענייני משפחה הינו בעל ניסיון בניהול הליכים משפטיים בבית המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני והוא יוכל להעלות בפניכם התייחסות לנושאים ספציפיים בראי ניהול הליכים.

חשוב לקבל ייעוץ ממגשר לענייני משפחה בעל בקיאות ספציפית בתחום גירושין. מגשר לענייני משפחה יוכל לסייע לצדדים להגיע למחוז חפצם בנושאים של גישור גירושין. הסכם גישור גירושים אמור להביא את הצדדים להסכמות בדרך יפה ונעימה ולענות על הצרכים של הקטינים, כמו גם לסגור את המחלוקות הקיימות.

 

הסכם גישור דוגמא

דוגמא הסכם גישור ניתן לבקש מהמגשר לשלוח אליכם בכדי שתוכלו לעיין בו או ללחוץ כאן להורדת הסכם גירושין לדוגמא. המדובר בהסכם בין המגשר לבין הצדדים עצמם. במסגרת הסכם גישור דוגמא מוסדרים הכללים לגבי ניהולו של הליך גישור גירושים.

הסכם גישור מציין את המצבים שבהם ייפסק הגישור, כללי התנהגות בגישור עצמו, חובות תום לב לגבי אי פתיחת הליכים משפטיים בזמן ניהולו של משא ומתן והליך הגישור, שכר טרחת המגשר, היכולת לקיים פגישות משותפות ובנפרד, מצבים שבהם יאושר הצטרפותו של צד ג' למפגשים וכללים נוספים אשר יסדירו את הנסיבות הרלוונטיות. דוגמא להסכם גישור גירושין (PDF)

 

גירושין בהסכמה עם ילדים

גירושין בהסכמה עם ילדים הם מקרה קלאסי להליך גישור גירושין. גירושין בהסכמה עם ילדים הם למעשה הליכי גירושין אשר הצדדים מסכימים ביניהם על כלל הנושאים הקשורים לעצם הגירושין עצמם תוך התייחסות ספציפית לנושאים הקשורים לילדיהם.

היתרון הגדול בהליך של גירושים בהסכמה עם ילדים הוא שאפשר להעלות בהליך נושאים רבים רלוונטיים לזוג הספציפי ולילדיהם ובמסגרת של גישור גירושין בהסכמה עם ילדים ניתן למצוא מנגנונים מתאימים יעילים ופתרונות יצירתיים שיענו על הצרכים של המשפחה לאחר הגירושין.

 

מגשר גירושין מומלץ

כאשר מחליטים להתגרש ברוח טובה ובהסכמה יש חשיבות רבה לבחור מגשר גירושין מומלץ שכן ההמלצות הן חלק חשוב מניסיונם של אחרים. גישור הינו הליך מורכב ורגיש. פנייה ובחירת מגשר גירושין מומלץ מהווה את אחת ההחלטות החשובות בהליך.

בחירת מגשר גירושין צריכה להתבסס בין היתר על מוניטין של עו"ד מגשר גירושין, ניסיונו של המגשר, בקיאות ומומחיותו בתחום הגישור, רגישות ויכולת להביא פתרונות יצירתיים למקרים מורכבים. חשוב שתהיה תקשורת טובה בין המגשר לבין המגושרים, זה חלק חשוב בתהליך. כחלק מהתהליך, ניתן להיוועץ עם חברים שעברו גירושין ולקבל שמות של מגשר גירושין מומלץ.

 

כמה עולה גישור גירושין

לכל מגשר יש את העלויות שהוא גובה לצורך ניהול הליך גירושין. כמה עולה גישור גירושין? תלוי. הדבר תלוי בין היתר במוניטין ובניסיון של המגשר ובמורכבות הגישור הספציפי שלכם. יש מספר דברים שמשותפים לרוב הליכי הגישור וחשוב לדעת אותם מראש בכדי להיערך. ככל שהצדדים באים עם הסכמות רבות יותר להליך גישור גירושין, כך, מן הסתם, יידרשו פחות מפגשים עם המגשר של הליכי גישור, דבר שישפיע על מחיר גישור גירושין.

יש מגשרים שעובדים באופן של חבילה כוללת – קרי מספר מפגשים ועריכת הסכם גירושין ויש מגשרים שעובדים על פי שעות עבודה. כך או כך, חשוב להיפגש עם המגשר בכדי להתרשם, חשוב להכיר את הצדדים בכדי להבין את הצרכים ולהתאים להם הסדר שיקף את צרכיהם.

לדוגמא ככל שיש לצדדים הסכמות נרחבות אזי לא יהיה להם צורך במספר רב של מפגשי גישור ועיקר העבודה תהיה בעריכת הסכם גישור גירושים. יחד עם זאת, ככל שאין לצדדים כלל הסכמות, הדבר יצריך לא מעט מפגשים בכדי לעשות מאמץ להביאם להסכמות.

 

מחיר גישור גירושין

כאשר מסכמים מחיר גישור גירושין חשוב להתייחס למגוון נקודות רלוונטיות להליך. שעות גישור, עריכת הסכם גירושין ואישור ההסכם בערכאה השיפוטית. שעות גישור הן השעות שבמסגרתן יושב המגשר לפגישות עם הצדדים יחד וגם במידת הצורך עם כל צד בנפרד. חשוב להכיר שסיומו של גישור גירושים בא לידי ביטוי בהסכם גירושין.

לכן, כחלק מנושא מחיר גישור גירושין יש להתייחס גם לפגישות הגישור וגם לעלות הכרוכה לעריכת הסכם גישור גירושין. זאת ועוד, חשוב לדעת שהסכם גישור גירושין מובא לאישורה של הערכאה השיפוטית, לכן מחיר גישור גירושים יכול לכלול גם את הופעתו של המגשר בבית המשפט או בבית הדין הרבני, בהתאם לעניין, לצורך אישורו של ההסכם ומתן תוקף של פסק דין לכל הוראותיו.

 

עו"ד גישור גירושין

אם החלטתם להתגרש חשוב לעשות זאת בדרך נכונה ומומלץ להיוועץ עם עורך דין גישור גירושים לצורך קבלת מידע מקיף בעניין. במרבית המקרים ניתן להביא את הצדדים להסכמות כוללות בדרך מוסכמת ובכך גם לחסוך משאבים וגם בני הזוג נשארים ביחסים טובים ללא שניהלו הליכים משפטיים.

תיאום פגישה משותפת של הצדדים עם עו"ד גישור גירושין יכולה לשפוך אור הן על עמדות הצדדים והן על היכולת לגשר ביניהם. כחלק ממומחיותו של עורך דין גישור גירושים הוא יעבור עם הצדדים על כל הנושאים הרלוונטיים להליך עצמו בכדי להבין את נקודות ההסכמה ולמפות את המחלוקות, כאשר בבסיס ההליך, מטרתו של עו"ד גישור גירושין היא להביא את הצדדים להסכם גירושין כולל ומקיף שישקף את הסכמות הצדדים ויענה על צרכי הילדים.

משרדו של עורך הדין ונוטריון ערן עזרא מתמחה בגישור ובכל הנושאים שעוסקים בגירושין וענייני משפחה. עו"ד עזרא טיפל במאות מקרים של גישור גירושין, חלקם מורכבים ביותר. על מנת לבחון את התאמת המקרה הספציפי שלכם להליך גישור ניתן לפנות לצורך קבלת מידע.

 

הליך גישור גירושין

הליך גישור גירושין

עוד באותו נושא:

מגשר גירושין במרכז  

גירושין הם מהאירועים המלחיצים והמאתגרים ביותר שזוג יכול לעבור, במיוחד כאשר מעורבים בתהליך גם ילדים. למרות שרוב הזוגות עושים כל שביכולתם כדי להימנע מגירושין, לעתים

קרא עוד...
עורך דין גישור גירושין  

גירושין הם מהאירועים המשמעותיים והמאתגרים ביותר שאדם עשוי לעבור. כדי לצלוח אותם בהצלחה ובמינימום נזקים, רבים בוחרים להיעזר בשירותיו של עורך דין גישור גירושין. מהו

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>