תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

חלוקת אופציות בגירושין

כאשר מדובר בגירושין, חלוקת אופציות שטרם הבשילו או מומשו עדיין, עשויה להיות עניין מורכב המצריך ידע מיוחד כדי לקבוע את חלקו הראוי של כל אחד מבני הזוג. במאמר זה נעמיק בהיבטים המהותיים סביב חלוקת אופציות בגירושין, ונספק לכם מידע מכריע על הנושא העומד על הפרק.

 

חלוקת אופציות בגירושין – מהסוגיות הבוערות בתיקי גירושין בישראל של השנים האחרונות

במהלך השנים האחרונות, חלק ניכר מהעובדים בתעשיית ההייטק הישראלית זכו לקבל אופציות לקניית מניות במסגרת חבילות התגמול שלהם ממעסיקיהם. מדובר באופציות שמוערכות במיליארדי דולרים, הממומשות מדי שנה, כאשר עדיין קיימות אופציות רבות שלא מומשו, אשר צפויות להחזיק בערך כספי משמעותי בעתיד.

על רקע זה, אחת מהסוגיות הבוערות ביותר בתיקי גירושין בישראל של השנים האחרונות, נסובה סביב נושא חלוקת האופציות בין בני הזוג המתגרשים. מדובר בעניין רגיש ומורכב במיוחד כאשר מדובר על אופציות שטרם מומשו או עדיין לא הבשילו בין בני זוג מתגרשים, ובמיוחד כאשר בן הזוג העובד נדרש להישאר מועסק בחברה עד תום תקופת ההבשלה.

 

מה אומר החוק לגבי חלוקת אופציות שהושגו בידי אחד מהצדדים המתגרשים בתקופת הנישואין?

על פי החוק בישראל, אופציות שמקבל אחד מבני הזוג במהלך נישואיו, נחשבות כרכוש משותף, במלואו או בחלקו, וככזה – יש לחלקו בין הצדדים בצורה הוגנת בעת הגירושין. חלוקה זו חלה גם אם האופציות חסומות או לא בשלות (Unvested) או שהשווי הנאיבי שלהן (מושג שמייצג את השווי התיאורטי של האופציה) – עומד על 0.

בהקשר זה, אין חשיבות לשאלה אם אחד מבני הזוג מחויב להמשיך לעבוד באותה חברה לתקופה קצובה או לקיים תנאים נוספים למניעת פקיעת האופציות. אופציות אלו עדיין נחשבות לנכסים שהושגו במהלך הנישואין, מה שהופך אותן לברות חלוקה כרכוש משותף, באופן מלא או חלקי.

 

אילו גורמים משפיעים על שיטת החלוקה של אופציות בתיקי גירושין?

שיטת החלוקה של אופציות בגירושין, עשויה להיות מושפעת מכוונת החברה בעת הענקתן לעובד. ישנם מקרים בהם אופציות מוענקות לעובד כתמריץ עתידי, בעוד שבמקרים אחרים – מדובר בתמריץ הניתן בגין הישגים שהושגו בעבר או כתגמול בהווה. בהתאם לזאת, שיטת החלוקה של האופציות בהליך הגירושין, יכולה להתבצע בהתאם למסגרת הזמנים שביחס אליה הוענקו האופציות לעובד.

לפי מסגרת הזמנים שלגביה הוענקו האופציות, עשויה להתבצע חלוקה שווה של האופציות בין בני הזוג, או חלוקה רק על סמך התקופה המשותפת שבילה הזוג ביחד. אמנם ניתן לשלב גם בין מספר מתודולוגיות לחלוקת האופציות. כדי לקבוע כיצד הדבר יעשה, נהוג לבחון את תוכנית התגמולים של החברה שהעניקה את האופציות ואת החוזה המעגן את התנאים להענקתן לעובד.

 

כיצד מתבצעת חלוקת האופציות בגירושין הלכה למעשה?

בפועל, חלוקת האופציות בין בני הזוג בהליך הגירושין, נשענת על גישות חלוקה שונות, המותנות בעיקר במטרה העומדת מאחורי הענקת האופציות לבן הזוג העובד. בהקשר זה מן הראוי לציין, כי אף על פי שבמסגרת הפסיקה הישראלית, הנושא של חלוקת אופציות בגירושין טרם זכה להתייחסות נרחבת דיה – בהחלט ניתן להפיק תובנות חשובות מתקדימים משפטיים אמריקאים שעשויים לסייע לבתי המשפט בארץ, בקביעת הגישה המתאימה.

בהתאם לכך, בקביעת המתודה לחלוקת האופציות בין בני הזוג המתגרשים, נהוג לשקול כאמור, את כוונות החברה בעת הענקת האופציות לעובד ואת היעדים הספציפיים שהם ביקשו להשיג באמצעות הענקת תגמול מסוג זה. לדוגמה, אם מטרת החברה בהענקת האופציות לעובד הייתה למשוך כוח אדם איכותי ומיומן יותר לארגון, ניתן לראות באופציות אלו כמעין "מענק חתימה" לעובד.

במקרים כאלה, האופציות בדרך כלל מתחלקות שווה בשווה בין בני הזוג, ללא קשר לשאלת קיומה של התחייבות מתמשכת של בן הזוג העובד לחברה למשך שנים נוספות, כתנאי לשימור האופציות. יחד עם זאת, חשוב לנתח את הנסיבות הספציפיות של בני הזוג ולתת משקל לעקרונות משפטיים רלוונטיים כדי להבטיח חלוקה הוגנת של אופציות בכל מקרה לגופו.

 

מה הדין לגבי אופציות שהוענקו לעובד כתמורה לעבודה עתידית?

במקרים בהם חברה מעניקה אופציות במטרה לשמר עובדים ולצמצם את תחלופת כח האדם בארגון, ניתן לראות באופציות אלו תגמול על עבודה עתידית. קבלת אופציות כאלה מתפרסת בדרך כלל לאורך זמן. במצבים כאלה ניתן לקבוע את חלוקת האופציות על פי כלל מבוסס זמן.

בהתאם לכך, עבור כל חודש שבו בני הזוג היו נשואים, החלק היחסי של אופציות אלו יוכר כרכוש משותף. פירושו כי בן הזוג השני יהיה זכאי למחצית מהאופציות המשותפות שנצברו במהלך כל חודש מבין החודשים שבהם חי עם בן הזוג שצבר את האופציות, בדומה לחיסכון חודשי.

 

מה המשמעות של שווי האופציות בתאריך הענקתן לעניין חלוקתן בגירושין?

ערך האופציות ביום הענקתן יכול להיות בעל משמעות בעת ניתוח הכוונות מאחורי ההענקה לעובד מטעם החברה. כך לדוגמה, מחיר מימוש שהיה נמוך בהשוואה למחיר המניה במועד הענקת האופציות, עשוי להצביע על הטבה כספית מיידית.

מכך עולה כי החברה התכוונה לתמרץ את העובד בגין תרומתו לארגון בעבר או בהווה, גם אם מימוש האופציות הותנה בכך שהעובד ימשיך לעבוד בחברה לתקופה נוספת. במקרה כזה, שיטת החלוקה בין הצדדים בגירושין, תהיה שוויונית.

 

חלוקת אופציות בגירושין – סיכום

בתהליך הסבוך של חלוקת אופציות בגירושין, יש חשיבות מכרעת לגשת למשימה בליווי משפטי של עורך דין לענייני משפחה. בחירת שיטות חלוקה מתאימות, בהתחשב במטרות החברה ובמורכבות הכרוכה בכך, מצריכה הבנה של המסגרת החוקית המטפלת ביחסי הממון בין בני זוג בישראל ובתהליך איזון משאבים בגירושין, בנוסף למשמעויות הפיננסיות והעסקיות הנגזרות מהמהלך.

 

שאלות ותשובות בנושא חלוקת אופציות בגירושין 

בקיאות ונסיון רב בנושא חלוקת האופציות בגירושין, הם חיוניים כדי לקבוע במדויק את חלקו הראוי של כל אחד מבני הזוג בנכסים אלו בהליך הגירושין. לעניין זה, חשוב להתעלם מכל טענה לקיומה של נוסחה אוניברסלית או גישה אחת ספציפית לחלוקת אופציות, המתאימה לכולם. הדבר היחיד עליו ניתן להסכים כיום, הוא שטרם הומצא כלל חלוקה אחד ויחיד שיכול לתת מענה הולם לכל מקרה לגופו.

כן, ניתן לשלב מספר שיטות חלוקה לאופציות בגירושין. כך למשל, בהתאם לנסיבות הספציפיות, חלק מהאופציות ניתנות לחלוקה שווה בשווה בין בני הזוג, בעוד שאחרות עשויות להתחלק לפי התקופה המשותפת שבני הזוג היו בה ביחד, בהתאם לקו הזמן.

לניתוח חוזה ההענקה ותכנית התגמולים של החברה לעובדיה, חשיבות עליונה בקביעת הקווים המנחים לחלוקת אופציות בגירושין. ניתוח זה, שנערך לרוב על ידי אקטואר גירושין, עוזר להבין את המטרות מאחורי הענקת האופציות ומסייע בביצוע חלוקה הוגנת התואמת את האופן שבו הוענקו לעובד מלכתחילה.

חשוב לציין כי דחיית מימוש האופציות למועד עתידי לאחר הגירושין או הכפפתה לתנאים מגבילים, בין אם הם מתממשים בפועל לאחר הגירושין ובין אם לאו, אינה משנה את ההכרח לשיתוף האופציות בין בני הזוג בגירושין וגם לא את כמות האופציות שתהיה מיועדת לחלוקה בין הצדדים.

גם אם לאופציות אין ערך נוכחי במועד הפירוד והן "מחוץ לכסף", לבן הזוג השני עדיין ישנה זכאות לקבלת חלק שווה מהאופציות הנחשבות כרכוש משותף. כך אם ערך האופציות הללו יעלה בעתיד, נותרת לבן הזוג השני הזכות לממש את חלקו בהן.

 

חלוקת אופציות בגירושין

חלוקת אופציות בגירושין

עוד באותו נושא:

פירוק שיתוף בדירה

פירוק שיתוף בדירת מגורים בין בני זוג, הוא תהליך נפוץ ומורכב במסגרת הליכי גירושין. מכיוון שמדובר בנכס משמעותי ובעל ערך רגשי עבור בני המשפחה, יש

קרא עוד...
חלוקת דירה בגירושין

חלוקת דירת המגורים המשותפת היא אחת ההכרעות הקשות והמהותיות ביותר העומדות בפני זוגות מתגרשים. האם הדירה תישאר בידי אחד מבני הזוג או שמא תימכר והתמורה

קרא עוד...
רכוש מלפני הנישואין

חלוקת רכוש בין בני זוג בעת גירושין היא אחד הנושאים הטעונים והמורכבים ביותר מבחינה משפטית ורגשית כאחד. שאלות סביב גורלו של רכוש שהיה שייך לכל

קרא עוד...
תביעה לפירוק שיתוף 

התהליך שבו בני זוג שחיו יחד בדירה משותפת חותרים לחלוקתה או מכירתה במסגרת הליכי גירושין, נקרא "פירוק שיתוף". על אף שהוא מזוהה בדרך כלל בהקשרים

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>