מניעת הטרדה מאיימת

החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב – 2001 (להלן: "החוק"), נועד על מנת להגן על אדם מפני הפגיעה בשלוות חייו ובפרטיותו שלו, בחירותו ובגופו .
הטרדה מאיימת, היא הטרדה של אדם בידי אדם אחר בכל דרך שהיא/נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות שנותנות את הבסיס הסביר להניח כי מטריד או מאיים עלולים לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו/ בחירותו של אדם, או כי הוא עלול לפגוע בגופו.

הטרדה מאיימת יכולה להיות גם אחת הדרכים הללו:
1. בילוש, מארב, בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או לחלופין פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת
2. בנקיטת איומים, בפגיעה באדם או במאיים עצמו.
3. ביצירת קשר עמו בע"פ, בכתב או בכל דרך אחרת.
4. בפגיעה ברכוש, בשם הטוב, או בחופש התנועה.
צו למניעתה של הטרדה מאיימת, יאסור, במקרים מתאימים, על פוגע לעשות את אחד מאלה או את כולם, ויכול שהנושא יהיה מסוייג בתנאים מסוימים:
1. להטריד את הנפגע בכל מקום ובכל דרך.
2. לאיים על הנפגע.
3. לבלוש אחר הנפגע, לארוב לנפגע, להתחקות אחר הנפגע, תנועותיו, מעשיו, או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת שהיא.
4. ליצור עם הנפגע כל קשר בע"פ, בכתב או בכל אמצעי שהוא.
5. להמצא במרחק מסויים מדירת מגוריו, מהרכב שלו, ממקום העבודה או ממקום לימודיו של הנפגע, או ממקום אחר שהנפגע היה נוהג להיות בו בקביעות.
6. לשאת או להחזיק כלי נשק, כולל נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מאחת מרשויות המדינה.

מי רשאי לבקש את הצו למניעת הטרדה מאיימת?
1. הנפגע או כל אדם מטעמו של הנפגע.
2. היועץ המשפטי או נציגו.
3. התובע המשטרתי.
4. פקיד הסעד שהתמנה עפ"י חוק הנוער.

צו למניעת הטרדה מאיימת, יכול שיכיל גם דרישה לערובה/הוראה אחרת הדרושה, לדעת בימ"ש להבטחת שלומו וביטחונו של הנפגע או של אדם אחר הקרוב לו.
תוקפו של הצו למניעת הטרדה מאיימת, לא יעלה על 6 חודשים. עם זאת, בימ"ש רשאי להאריך את תוקפו של הצו, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שנה אחת. מנימוקים שיפורטו בהחלטת בימ"ש, הוא רשאי להאריך את תוקפו של הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנתיים.
בימ"ש רשאי ליתן צו למניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד, אם הוא סבור כי הדבר דרוש לשם הגנה מיידית על שלומו של הנפגע, או כאשר המשיב הוזמן כדין ולא התייצב לדיון. יחד עם זאת, כאשר ניתן צו מניעת הטרדה מאיימת במעמדו של צד אחד, הדיון יתקיים בנוכחות שני הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ – 7 ימים מיום מתן הצו.
כאשר מוגשת תלונה במשטרה, על הפרת הצו למניעת הטרדה מאיימת, רשאי שוטר לעצור את המפר.
בקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת, שנקבע ע"י בימ"ש כי היא קנטרנית, מאפשרת לבימ"ש להטיל על מי שביקש את הצו כדלקמן:
1. הוצאות לטובתה של המדינה ולטובת הצד שנפגע בשיעור כפי שימצא לנכון.
2. פיצוי נאות למי שנפגע כתוצאה מהגשת הבקשה.