גביית מזונות – הוצאה לפועל – ביטוח לאומי

הפסיקה של בית משפט לענייני המשפחה או בית הדין הרבני, בנוגע למזונותיהם של  הילדים או למזונות אישה, לרבות נושא מזונות זמניים, שמחייבת את האב, מאפשרת לאם לפנות אל לשכת ההוצאה לפועל או למוסד לביטוח לאומי לצורך גביית סכומי מזונות.
קיימים אבות שנוהגים להערים קשיים בעניין, חלק בגלל רצון של נקמה וחלק בגלל קושי כלכלי.
אחת האפשרויות לקבל כספי מזונות היא – לפנות לביטוח לאומי או ללשכת ההוצאה לפועל לצורך בקשת ביצוע פסק דין.

הוצאה לפועל
פסק דין בעניין של מזונות, מאפשר לאישה לגשת לאחת מלשכות ההוצאה לפועל על מנת לגבות את חוב המזונות.
במערכת ההוצאה לפועל יש אמצעים שיסייעו לנקוט סנקציות כנגד אבות שלא עומדים בתשלומי המזונות.
על האישה לפנות אל המדור לפתיחת תיקים בלשכת ההוצאה לפועל ולבקש את הטופס של "פתיחת תיק". יש למלא את טופס פתיחת התיק במלואו על מנת שיהא ניתן לפנות לאב שהוא החייב, ולשלם את האגרות הדרושות.
לצורך מסירת האזהרה וביצוע ההליך הדרוש, על האישה למסור את פרטיו המלאים של החייב (הבעל לשעבר), לרבות מספר ת"ז, הכתובת, מספר טלפון וכדומה.
יש לצרף לבקשה את פסק הדין המקורי, או מבית משפט או מבית הדין, על פי העניין, ותצהיר לפיו האישה גובה את החוב דרך המוסד לביטוח לאומי.
יש להגיש את הבקשה, כך שחוב המזונות יגדל אוטומאטית, וללא צורך בעדכונו מידי חודש. במקרה אלו, מוטלת על האישה חובה לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל, עבור כל חוב ששולם לה.

לאחר הגשת הבקשה לפתיחת התיק, תישלח אזהרה על 'פתיחת תיק' לחייב ע"י הלשכה להוצאה לפועל, בצירוף שובר תשלום בגין חובו בדואר רשום, לרבות אישור מסירה, בהתאם לפרטים שנמסרו ע"י האישה. מסירת פרטים לא נכונים תעכב את הבקשה.
בהתאם לכללי ההמצאה, האזהרה תימסר ישירות לחייב או לבן משפחה שגר עמו, ושנחזה להיות מעל גיל שמונה עשרה שנים, אשר יקבל את האזהרה לידיו.
בנסיבות, יש להמציא את האזהרה על ידי הדבקתה על דלתו של בית החייב. במקרה זה, לא ניתן יהיה לנקוט נגד החייב בהליכי מאסר, שכן אין זו 'המצאה מלאה' של האזהרה. לכן, דרך זו פחות יעילה.
יש לעקוב אחר ההליכים בלשכות ההוצאה לפועל.
באם חוב לא שולם עם תום 21 ימים ממועד מסירת האזהרה, ולא ניתן צו לעיכוב ההליכים, ניתן יהיה לפעול באחת הדרכים הבאות:
1. עיקול כנגד רכוש והנכסים של החייב. ניתן לבקש עיקול על זכויות במקרקעין שרשומים על שם חייב. יש לצרף לבקשה נסח טאבו מרשם המקרקעין, המעיד שהזכויות הן על שמו של החייב. במידה ויש בידי החייב מקרקעין, אולם אינן רשומים על שמו, עליו לפנות בבקשה מתאימה לסעדים הצהרתיים.
2. ניתן לעקל מיטלטלין שרשומים על שם חייב או שמצויים בידו. ניתן לעקל זכויות אשר נצברו ממקומות עבודה, כספים שמצויים בידי צד ג', והליך שכזה כרוך בכך, שלאחר בקשת זוכה ובקשה לעיקול נכסים או כספים שמצויים אצל צד ג',  על צד ג' להשיב ללשכת הוצאה לפועל, אם מצויים אצלו הכספים או נכסים ששייכים לחייב. אם צד ג' מודיע ללשכת ההוצאה לפועל שהנכסים או הכספים של החייב מצויים בידו, על האישה להגיש בקשה מתאימה למימוש.
3. במידה ובוצעה "המצאה מלאה", על פי התקנות, ניתן יהיה לפנות עם תום 21 הימים, ממועד מסירת האזהרה לחייב, ולדרוש נקיטת הליך של מאסר אם במהלך 21 יום ממסירת האזהרה לידי החייב, הוא:
א. לא הגיש לראש ההוצאה לפועל בקשה בטענת "פרעתי" או "התנגדות לביצוע שטר".
ב. לא שילם את מלוא החוב. בדרך מעין זו, רואים את החייב כמי שמשתמט מתשלום חובותיו.
4. ניתן לפנות לראש הוצאה לפועל בבקשה לעיכוב יציאת החייב מהארץ, אם קיימת סכנה שהחוב לא ישולם. צו עיכוב יציאה מהארץ, יעמוד בתוקף עד לתשלום כל החוב, אלא אם הגיעו הצדדים להסדר שהחייב ימציא ערבים שיחוייבו בחוב, במידה והוא ישהה מחוץ לארץ ולא יעמוד בחוב המזונות או שיחליט לא לחזור ארצה.

על האישה קיימת חובה לדווח על כספים ששולמו, על חשבון החוב ללשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהל התיק. זאת כדי לסגור את התיק נגד חייב או על מנת לקזז את הסכום ששולם.

ביטוח לאומי
מרגע שאב אינו עומד בתשלומי מזונות שנפסקו על ידי כב' בית המשפט, ניתן יהיה לגשת לסניף הסמוך של הביטוח לאומי, עם ת"ז ופסק הדין למזונות. מומלץ להיוועץ בעניין בטרם הגשת הבקשה, שכן לעיתים, ייתכן וסכום המזונות שיתקבלו מהמוסד לביטוח הלאומי, יהיו נמוכים מהסכומים שניתן יהיה לגבות.

המסמכים שרלוונטיים להגשת הבקשה:
1. 2 עותקים מפסק הדין שמאושרים על ידי הערכאה המתאימה (בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני).
2. אישורים על הכנסותיה של האישה.
3. אם נפתח בנסיבות תיק הוצאה לפועל – אישור על סגירתו.
4. אישור מהבנקים על כך, שהמבקשת היא בעלת החשבון שאליו יועברו המזונות.
5. המצאת פרטים על חייב, לרבות דרכי ההתקשרות איתו.