שינוי הסכם ממון

במקרה שבוחרים צד לשנות הוראה בהוראות ההסכם, עליהם לחתום על הסכם חדש המשנה את אותה ההוראה, ולאשר אותו, כמקובל.

מדובר בדרך שדורשת את הסכמת שני הצדדים, ושמבטלת הוראה קודמת. ראוי שסעיפי הסכם הממון יעוגנו כך שלא ניתן יהיה לפתוח את הוראותיו או לפרשם בדרך שונה. אסור להותיר לצדדים לעתיד נקודות בעלות חוסר וודאות או שמאפשרות שיקול דעת.