הפחתת מזונות – הגדלת מזונות

"פ"ד למזונות צופה מטבעו את פני העתיד. לכן רק שינוי משמעותי בנסיבות, ששרר לעת נתינתו, יצדיק היזקקות חוזרת של בימ"ש לשאלת מזונות" (תמ"ש 35/98, פלוני נגד פלונית).
לאחר קביעת גובה מזונות ואישור הסכום ע"י בימ"ש, ניתן יהיה לפנות בבקשה להפחתה או להגדלת סכום המזונות.
פ"ד למזונות לעולם אינו סופי, הוא גם לא יוצר מחסום בעניין התדיינות חוזרת.
עפ"י פסיקת ביהמ"ש, התנאי שיעמוד לעניין הפחתת מזונות הוא: "שינוי נסיבות מהותי".
בימ"ש שדן בנושא "שינוי נסיבות מהותי", בוחן בזהירות רבה, את השינויים הנטענים, והאם יש בהם די ע"מ להצדיק את השינוי בסכום המזונות. שינוי הנסיבות ייבחן ע"י בחינת הנסיבות במועד פסה"ד בהשוואה למועד הגשת הבקשה בעניין הפחתת המזונות.
בימ"ש מפרש את מבחן "שינוי הנסיבות המהותי" באופן דווקני, כיוון שאחרת, הוא ירוקן מתוכן את כלל "סופיות הדיון".
כשפס"ד ניתן תוך כדי הסכמה, קיימת חזקה שההסכמה צופה פני עתיד, ובימ"ש ימחחיר מאוד בבקשה שינוי סכום המזונות.
מבחן שינוי הנסיבות המהותי נתון לפרשנות. הרשימה בעניין זה, פתוחה והיא רלוונטית לנסיבות הרלוונטיות, כגון: שינוי נסיבות מהותי, זהו שינוי לרעה במצב כלכלי, שינוי לרעה במצב בריאותי וכו'.
מי שתובע את שינוי פסה"ד, צריך להוכיח את שינוי הנסיבות שיצדיק את מתן פס"ד שונה.
כשחייב במזונות מתחייב על פי הסכם הגירושין שהוא לא יתבע הקטנת מזונות, הנטל שמוטל עליו, יהא גדול יותר בנוגע להוכחת הטענות שלו בעניין הפחתת מזונות.
אם לחייב במזונות נולד ילד נוסף, אין בזה משום הצדקה אוט' לעניין שינוי סכום המזונות. יחד עם זאת, נושא זה ייבחן בשילוב יתר העניינים אשר יכולים להשפיע על השינוי במצב לרעה של ההורה.
קטין שהגיע לגיל 18, מהווה שינוי נסיבות מהותי לנושא חובת המזונות כלפיו, ולנושא גובה המזונות של הקטינים האחרים (תמ"ש 50660/02, פלוני נגד פלונית).
התביעה להפחתת המזונות אשר לא נתמכת היטב עם "הרצאת פרטים", כולל תלושי השתכרות ומסמכים מתאימים, אשר יעידו על "שינוי הנסיבות המהותי", דינה של התביעה להידחות (תמ"ש 14171/03).
רצוי להיוועץ לפני חתימה על הסכם גירושין, ע"מ לנסח את ההסכם בצורה כוללת אשר לא תותיר מקום לפרשנות, כיוון שברגע שיאושר ההסכם ויקבל תוקף של פס"ד, יהיה קשה לשנותו.