אגרות בית משפט לענייני משפחה

 אגרות בית משפט לענייני משפחה

תביעה לסכום של  כסף קצוב, בין זוגות או בני משפחה אחרים 1% מהסכום הנתבע בערכו בעת של הגשת ההליך ולא פחות מ – 401 ₪
כל תביעה בעניינים של רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון של משאבים, פירוק שיתוף, פסק דין הצהרתי בענייני רכוש, ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי רכוש אשר יהיו 2,395 ₪
התנגדות למתן צו ירושה/צו קיום צוואה 802 ₪
בקשה לתיקון/ ביטול צו ירושה 825 ₪
בקשה למינוי מנהל של עיזבון 825 ₪
תביעה בעניין של מזונות/מדור, לרבות הפחתה, הגדלה, ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות/מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים הללו 197 ₪
כל תביעה אחרת, לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה אשר תלויה ועומדת בעניין/ ערעור בפני בימ"ש לענייני משפחה 401 ₪
בקשה בכתב 197 ₪
עשיית צוואה בפני שופט 425 ₪
הוכחת צוואה על פי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 425 ₪
עיון בתיק שמצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום בו ניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 24 ₪
העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית משפט 4.33 ₪ לכל עמוד
ערעור על החלטות של רשם, ראש הוצל"פ או רשם לעניינים של ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 425 ₪